H A N D G E M A A K T E I G E N T I J D S U N I E K T R E N D Y H I P

 

 

 

Deze Algemene Voorwaarden van KEK en CO treden in werking per 1 januari 2011.

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N

A R T I K E L 1 - D E F I N I T I E S

In deze voorwaarden wordt verstaan onder

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten

aanbiedt;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een

overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer

georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten

van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor

communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een

overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn

samengekomen;

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de

overeenkomst op afstand;

7. Dag: kalenderdag;

8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of

diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie

die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en

ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

A R T I K E L 2 - I D E N T I T E I T

van de ondernemer KEK en CO handelend onder de namen: www.KEKenCO.com,

www.KEKenCO.nl, www.KEKHOME.nl en www.KEKHOME.com

E-mailadres: info@KEKenCO.com

KvK-nummer: 52134881

BTW-identificatienummer: NL8503.13.612.B01

A R T I K E L 3 - T O E P A S S E L I J K H E I D

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke

totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. De overeenkomst zal op afstand worden gesloten, met dien verstande dat te allen tijden de tekst

van deze algemene voorwaarden op de website van de ondernemer kan worden nagelezen of deze

kunnen op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk tegen portokosten worden toegezonden

door ondernemer.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid

en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden

langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat

deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame

gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand

wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg

kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op

andere wijze zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten-

voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en

kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de

toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

A R T I K E L 4 - H E T A A N B O D

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit

nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of

diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door

de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een

waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen

of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en

verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

* de prijs inclusief belastingen;

* de eventuele kosten van aflevering;

* de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

het al dan niet v van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

* de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

* de termijn voor aanvaarding van het aanbod, danwel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

* de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de

techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief.

Indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd op welke wijze deze voor de

consument te raadplegen is;

* de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van de door hem niet gewilde

handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de

overeenkomst tot stand komt; de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan

worden gesloten; de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze

waarop de consument deze gedragscodes lamgs elektronische weg kan raadplegen; en de minimale

duur van de overeenkomst op afstand in geval ven een overeenkomst die strekt tot voortdurende of

periodieke aflevering van producten of diensten.

A R T I K E L 5 - D E O V E R E E N K O M S T

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van

aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer

onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de

ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en

organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij

voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer

daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn

betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een

verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit

onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd

een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk

of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen

op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

* a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten

terecht kan; de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het

herroepingsrecht gebruik kan maken, danwel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn

van het herroepingsrecht;

* b. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

* c. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze

gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst; de

vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van

meer dan 1 jaar of van onbepaalde duur is;

6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten

is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

A R T I K E L 6 - H E R R O E P I N G S R E C H T B I J L E V E R I N G V A N P R O D U C T E N

Bij de aankoop van producten heeft een consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder

opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na

ontvangst van het product door of namens de consument.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen

beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik

maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk -

in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de

ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

A R T I K E L 7 - K O S T E N I N G E V A L V A N H E R R O E P I N G

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogtse de kosten van

terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk,

doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen;

A R T I K E L 8 - U I T S L U I T I N G H E R R O E P I N G S R E C H T

Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen

worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten

van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten;

- die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

- die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

- die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

- waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiele markt waarop de ondernemer

geen invloed heeft;

A R T I K E L 9 - D E P R I J S

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden

producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen

in BTW tarieven en verhoogde inkopen.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen

gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed

op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit

dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en;

deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of de consument de bevoegdheid

heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat;

3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

A R T I K E L 10 - C O N F O R M I T E I T E N G A R A N T I E

De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst,

de in het aanbod vermelde specificsties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of

bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke

bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als

garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter

zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de

ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

A R T I K E L 11- L E V E R I N G E N U I T V O E R I N G

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen

en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt

als afleveradres.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld,

zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen

uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging

ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,

ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument

betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich

inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging

aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

A R T I K E L 12- B E T A L I N G

1. Voorzover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen

te worden voldaan binnen veertien dagen na ontvangst van de faktuur van de bestelde produkten.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens

onverwijld aan de ondernemer te melden.

A R T I K E L 13- K L A C H T E N R E G E L I N G

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en

duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken

heeft geconstateerd.

2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf

de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd

vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een berich

van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

A R T I K E L 14- G E S C H I L L E N

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden

betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

KEK en CO 2012